Có 2 kết quả:

涩脉 sè mài澀脈 sè mài

1/2

sè mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sluggish pulse

sè mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sluggish pulse