Có 2 kết quả:

沙白喉林莺 shā bái hóu lín yīng沙白喉林鶯 shā bái hóu lín yīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) desert whitethroat (Sylvia minula)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) desert whitethroat (Sylvia minula)