Có 4 kết quả:

杀虫 shā chóng ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ殺蟲 shā chóng ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ沙虫 shā chóng ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ沙蟲 shā chóng ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ

1/4

Từ điển Trung-Anh

insecticide

Từ điển Trung-Anh

insecticide

Từ điển Trung-Anh

sandworm

Từ điển Trung-Anh

sandworm

Một số bài thơ có sử dụng