Có 1 kết quả:

沙皇 shā huáng

1/1

shā huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

czar (loanword)