Có 2 kết quả:

杀鸡给猴看 shā jī gěi hóu kàn ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ殺雞給猴看 shā jī gěi hóu kàn ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others

Từ điển Trung-Anh

lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others