Có 2 kết quả:

沙門氏菌 shā mén shì jūn沙门氏菌 shā mén shì jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Salmonella

Từ điển Trung-Anh

Salmonella