Có 2 kết quả:

沙丘鶴 shā qiū hè ㄕㄚ ㄑㄧㄡ ㄏㄜˋ沙丘鹤 shā qiū hè ㄕㄚ ㄑㄧㄡ ㄏㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sandhill crane (Grus canadensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sandhill crane (Grus canadensis)