Có 1 kết quả:

傻瓜 shǎ guā

1/1

shǎ guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idiot
(2) fool