Có 2 kết quả:

山巅 shān diān山巔 shān diān

1/2

shān diān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

summit