Có 2 kết quả:

山鶺鴒 shān jí líng山鹡鸰 shān jí líng

1/2

shān jí líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) forest wagtail (Dendronanthus indicus)

shān jí líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) forest wagtail (Dendronanthus indicus)