Có 2 kết quả:

山鷦鶯 shān jiāo yīng山鹪莺 shān jiāo yīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) striated prinia (Prinia criniger)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) striated prinia (Prinia criniger)