Có 2 kết quả:

山峦重叠 shān luán chóng dié山巒重疊 shān luán chóng dié

1/2

Từ điển Trung-Anh

overlapping ranges of high mountains (idiom)

Từ điển Trung-Anh

overlapping ranges of high mountains (idiom)