Có 2 kết quả:

山門 shān mén山门 shān mén

1/2

shān mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monastery main gate (Buddhism)
(2) monastery