Có 2 kết quả:

山难 shān nàn山難 shān nàn

1/2

shān nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain accident