Có 2 kết quả:

删去 shān qù ㄕㄢ ㄑㄩˋ刪去 shān qù ㄕㄢ ㄑㄩˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to delete

Từ điển Trung-Anh

to delete