Có 2 kết quả:

删去 shān qù刪去 shān qù

1/2

shān qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to delete

shān qù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to delete