Có 1 kết quả:

山瑞 shān ruì

1/1

shān ruì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wattle-necked soft-shelled turtle (Palea steindachneri)

Một số bài thơ có sử dụng