Có 2 kết quả:

山势 shān shì山勢 shān shì

1/2

shān shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) topography of a mountain
(2) features of a mountain

Một số bài thơ có sử dụng