Có 2 kết quả:

山水画 shān shuǐ huà山水畫 shān shuǐ huà

1/2

Từ điển Trung-Anh

landscape painting

Từ điển Trung-Anh

landscape painting