Có 2 kết quả:

山体 shān tǐ山體 shān tǐ

1/2

shān tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

form of a mountain

shān tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

form of a mountain