Có 2 kết quả:

山乡 shān xiāng山鄉 shān xiāng

1/2

shān xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain area

shān xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mountain area

Một số bài thơ có sử dụng