Có 2 kết quả:

煽阴风 shān yīn fēng ㄕㄢ ㄧㄣ ㄈㄥ煽陰風 shān yīn fēng ㄕㄢ ㄧㄣ ㄈㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to raise an ill wind

Từ điển Trung-Anh

to raise an ill wind