Có 2 kết quả:

山賊 shān zéi山贼 shān zéi

1/2

shān zéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brigand