Có 2 kết quả:

山查 shān zhā山楂 shān zhā

1/2

shān zhā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 山楂[shan1 zha1]

shān zhā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hawthorn tree (rose family, genus Crataegus)
(2) rose hip (hawthorn fruit)