Có 2 kết quả:

山中圣训 shān zhōng shèng xùn山中聖訓 shān zhōng shèng xùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

the Sermon on the Mount

Từ điển Trung-Anh

the Sermon on the Mount