Có 2 kết quả:

閃光燈 shǎn guāng dēng闪光灯 shǎn guāng dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

flash bulb (photography)

Từ điển Trung-Anh

flash bulb (photography)