Có 2 kết quả:

閃光點 shǎn guāng diǎn闪光点 shǎn guāng diǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. flash point
(2) crucial point
(3) essential point

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. flash point
(2) crucial point
(3) essential point