Có 2 kết quả:

疝气 shàn qì疝氣 shàn qì

1/2

shàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hernia

shàn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hernia