Có 1 kết quả:

善自保重 shàn zì bǎo zhòng ㄕㄢˋ ㄗˋ ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

take good care of yourself!