Có 2 kết quả:

商賈 shāng gǔ商贾 shāng gǔ

1/2

shāng gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

merchant