Có 2 kết quả:

伤寒沙门氏菌 shāng hán shā mén shì jūn傷寒沙門氏菌 shāng hán shā mén shì jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

salmonella typhimurium

Từ điển Trung-Anh

salmonella typhimurium