Có 2 kết quả:

商人銀行 shāng rén yín háng商人银行 shāng rén yín háng

1/2

Từ điển Trung-Anh

merchant banking

Từ điển Trung-Anh

merchant banking