Có 2 kết quả:

商业机构 shāng yè jī gòu商業機構 shāng yè jī gòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

commercial organization

Từ điển Trung-Anh

commercial organization