Có 1 kết quả:

上半天 shàng bàn tiān ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

morning