Có 1 kết quả:

上坡段 shàng pō duàn ㄕㄤˋ ㄆㄛ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

uphill section (of a race)