Có 1 kết quả:

上色 shàng sè

1/1

shàng sè [shàng shǎi]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top-quality
(2) top-grade

Một số bài thơ có sử dụng