Có 2 kết quả:

尚无 shàng wú尚無 shàng wú

1/2

shàng wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not yet
(2) not so far