Có 1 kết quả:

上旬 shàng xún

1/1

shàng xún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

first third of a month