Có 2 kết quả:

烧茶 shāo chá燒茶 shāo chá

1/2

shāo chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make tea

shāo chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make tea