Có 2 kết quả:

烧开 shāo kāi燒開 shāo kāi

1/2

shāo kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to boil

shāo kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to boil