Có 2 kết quả:

烧灼疼 shāo zhuó téng ㄕㄠ ㄓㄨㄛˊ ㄊㄥˊ燒灼疼 shāo zhuó téng ㄕㄠ ㄓㄨㄛˊ ㄊㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

burning pain

Từ điển Trung-Anh

burning pain