Có 1 kết quả:

少放 shǎo fàng ㄕㄠˇ ㄈㄤˋ

1/1

shǎo fàng ㄕㄠˇ ㄈㄤˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to add less (of a spice etc)