Có 1 kết quả:

少放 shǎo fàng

1/1

shǎo fàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to add less (of a spice etc)