Có 2 kết quả:

少数民族 shǎo shù mín zú少數民族 shǎo shù mín zú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) national minority
(2) ethnic group

Từ điển Trung-Anh

(1) national minority
(2) ethnic group