Có 2 kết quả:

少許 shǎo xǔ ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ少许 shǎo xǔ ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) a little
(2) a few

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) a little
(2) a few