Có 1 kết quả:

少年犯 shào nián fàn

1/1

shào nián fàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young criminal
(2) juvenile delinquent