Có 1 kết quả:

少年犯 shào nián fàn ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) young criminal
(2) juvenile delinquent