Có 1 kết quả:

舌音 shé yīn

1/1

shé yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

coronal consonants of Middle Chinese