Có 2 kết quả:

捨身求法 shě shēn qiú fǎ ㄕㄜˇ ㄕㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚˇ舍身求法 shě shēn qiú fǎ ㄕㄜˇ ㄕㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to abandon one's body in the search for Buddha's truth (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to abandon one's body in the search for Buddha's truth (idiom)