Có 2 kết quả:

射釘槍 shè dīng qiāng射钉枪 shè dīng qiāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) nail gun
(2) stud gun

Từ điển Trung-Anh

(1) nail gun
(2) stud gun