Có 2 kết quả:

社会服务 shè huì fú wù社會服務 shè huì fú wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

social security (pensions, medical insurance)

Từ điển Trung-Anh

social security (pensions, medical insurance)