Có 2 kết quả:

社会团体 shè huì tuán tǐ社會團體 shè huì tuán tǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) social group
(2) community organization

Từ điển Trung-Anh

(1) social group
(2) community organization