Có 2 kết quả:

社会主义者 shè huì zhǔ yì zhě社會主義者 shè huì zhǔ yì zhě

1/2

Từ điển Trung-Anh

socialist

Từ điển Trung-Anh

socialist